CLET ABRAHAM 2022, street art Firenze

enlace a google drive ubicación 43.769-11.263

 

 

ubicación 43.769-11.263

 

ubicación 43.769-11.263

 

ubicación 43.769-11.263

 

 

ubicación 43.769-11.264

 

ubicación 43.770-11.266

 

ubicación 43.770-11.266

 

ubicación 43.7710-11.267

 

ubicación 43.771-11.267

 

ubicación 43.771-11.266

 

ubicación 43.771-11.268

 

ubicación 43.772-11.267

 

ubicación 43.782-11.266

 

ubicación 43.781-11.266

 

ubicación 43.781-11.260

 

ubicación 43.781-11.263

 

ubicación 43.777-11.253

 

ubicación 43.771-11.248

 

 

ubicación 43.774-11.254

 

ubicación 43.773-11.255

 

ubicación 43.775-11.262

 

ubicación 43.774-11.263

 

Clet studio 43.765-11.261

 

imagen tomada en CLET STUDIO

imagen tomada en CLET STUDIO 43.765-11.261

 

                                                                 

Video grabado en  Clet Studio 43.765-11.261